Kay?tl? ?yelerinden toplad??? bilgilerin kullan?m? ile ilgili politikas? ve ?yelerin sahip oldu?u haklar, a?a??da s?ralanm??t?r:


1. Elektronik posta adresiniz hi?bir gerek?e ile ?irketimizin ve i?tirakleri d???ndaki kurulu?lara da??t?larak reklam, tan?t?m, pazarlama yapmak amac?yla kullan?lmayacakt?r. 
2. Bize verdi?iniz ?yelik bilgileri ve ki?isel bilgiler, sizin onay?n?z d???nda di?er ?yelere a??lmayacakt?r. Ancak bu bilgiler, firmam?z?n kendi b?nyesinde m??teri profili belirlemek amac?yla kullan?lmaktad?r.
3. Sisteme girdi?iniz t?m bilgilere sadece siz ula?abilir ve bunlar? sadece siz de?i?tirebilirsiniz. Bir ba?ka ?yenin sizinle ilgili bilgilere ula?mas? ve bunlar? de?i?tirmesi m?mk?n de?ildir. 
4. Kay?t esnas?nda sizden istenen ki?isel bilgilerden, zorunlu olanlar hari?, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyece?iniz bilgiler varsa, bu alanlar? doldurmak veya i?aretlemek zorunda de?ilsiniz. 
5. Sitemizden yapt???n?z al??ver?lerde vermi? oldu?unuz kredi kart? bilgileri kesinlikle taraf?m?zdan kay?t alt?na al?nmamaktad?r.
Bu ilkeler ile ki?isel haklar?n?z bizim taraf?m?zdan teminat alt?na al?nm??t?r.


?irketimizin G?venlik Politikas? gere?i;

M??terilerimizin g?venli bir ?ekilde, rahat?a al??veri? yapabilmelerini sa?lamak i?in en geli?mi? g?venlik sistemlerini kullanmaktad?r.
Sistemimizdeki 128 bit SSL sayesinde kredi kart? bilgileriniz ???nc? ?ah?slar?n g?z?nden ve m?dahalesinden korunmaktad?r. Sipari? i?lemlerinin b?t?n a?amas?nda t?m bilgi al??veri?i SSL g?vencesi alt?ndad?r ve t?m veri ak??? ?ifreli olarak yap?lmaktad?r. Bu, pratik olarak k?r?lmas? m?mk?n olmayan bir ?ifrelemedir. SSL g?venlik protokol? sayesinde sitemize verdi?iniz kredi kart? bilgileriniz ?ifrelenerek bankaya g?nderilir ve bu i?lem s?ras?nda bu bilgilere bizlerin dahi ula?abilmesi m?mk?n de?ildir.

?irketimizin hi?bir m??terisinin kredi kart? bilgilerini sisteminde saklamamaktad?r. Bu sebepten dolay? kendi kredi kart? g?venli?iniz i?in, her sipari? olu?turma a?amas?nda kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.