Garanti Ko?ullar?
T?m ?r?nler aksi belirtilmedi?i takdirde ?retici firmalar?n garantisi alt?ndad?r. Garanti ko?ullar?n?n ge?erli olabilmesi i?in kargo teslimat? esnas?nda ?r?n? mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar g?rd???n?zde tutanak tutturarak ?r?n? teslim almay?n?z. ?r?n ?zerinde yap?lan de?i?iklikler,?r?n?n deforme olmas? ya da ?r?n?n orijinal dizayn?n?n bozulmas? garanti kapsam? d???ndad?r.

?r?n ?ade Ko?ullar?
Sitemiz ?zerinden sat?n ald???n?z ?r?n?n hatal? ??kmas? halinde teslimat tarihinden itibaren en ge? 7 g?n i?erisinde sayfam?zdaki online destek b?l?m?nden bizimle ileti?im kurman?z gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo ?irketi ile bize ula?t?raca??n?z hatal? ?r?n yenisi ile de?i?tirilecektir. Sipari? edilen ?r?n hatas? m??teri kullan?m?ndan olu?mu?sa veya 7 g?nl?k s?re i?erisinde ?r?n kullan?lm??sa ?r?n?n iade ve de?i?imi yap?lmaz. ?r?n iadesi ve de?i?tirme ?artlar? olarak, 4077 say?l? T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun gere?i uygulamalar esast?r.