Kredi Kart? ile Online ?deme
T?m bankalar?n Visa ve Master Card'lar? ile ?demenizi h?zl? ve g?venli bir ?ekilde yapabilirsiniz. Kredi kart? bilgileriniz, yaln?zca sipari? i?lemi ger?ekle?tirilirken kullan?l?r ve kesinlikle veri taban?nda kay?tl? tutulmaz.
 
S?rat Kargo ile Kap?da Nakit ?deme
Sipari? bedelinizi, ?r?n teslimi s?ras?nda nakit olarak ?deyebilirsiniz. Kap?da ?deme se?ene?i ile verilen sipari?lerde, g?nderi ?ncesi m??terilerimizden telefon veya SMS yolu ile teyit al?nacakt?r. Teyit al?namamas? durumunda ise sipari?iniz iptal edilecek. Bu nedenle, telefon numaralar?n?z? do?ru olarak girdi?inizden emin olunuz. 
 
Havale/EFT ile ?deme
 
?sterseniz sipari?inize ait ?demelerinizi banka havalesi yoluyla da yapabilirsiniz. Sipari? i?lemlerinizi havale se?ene?ini tercih ederek tamamlad?ktan sonra, belirtilen tutar? a?a??daki hesap numaralar?m?za g?ndermeniz yeterli. Sipari?inizin en h?zl? ?ekilde onaylan?p g?nderilebilmesi i?in, havale i?lemi s?ras?nda, a??klama k?sm?na sipari? numaran?z? girmeyi unutmay?n.
 
Sipari?i takip eden 3 i? g?n? i?erisinde havalesi yap?lmayan sipari?ler iptal edilecektir.
 
TESL?MAT
 
Mesai saatleri i?inde, en ge? saat 15:00?a kadar sipari? etmi? oldu?unuz ?r?nleri ayn? g?n kargoya teslim etmeyi hedefliyoruz. Ancak, her olas?l??a kar??, kargo teslim s?resi ?r?n detay?nda belirtildi?i gibi 7 i? g?n?d?r. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir.