MESAFEL? SATI? S?ZLE?MES?
MADDE 1 - TARAFLAR
 
1.1.SATICI:
Ad?/Unvan? : Firma Ad?n?z
Adresi : Firma Adresiniz
Telefon : 0212 444 44 44
Fax : 0212 444 44 45
 
MADDE 2 - KONU
??bu s?zle?menin konusu, ALICI'n?n SATICI'ya ait  "Sitenizinadi.com" internet ali?veri? sitesinden elektronik ortamda sipari?ini yapt??? a?a??da nitelikleri ve sat?? fiyat? belirtilen ?r?n?n sat??? ve teslimi ile ilgili olarak "4077 Say?l? T?keticilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun" ve "Mesafeli S?zle?meler Uygulama Usul ve Esaslar? Hakk?nda Y?netmelik" h?k?mleri gere?ince taraflar?n hak ve y?k?ml?l?klerinin saptanmas?d?r.
 
 
3.2. ?deme ?ekli : Havale / EFT ile ?deme
 
3.3. Di?er yandan vadeli sat??lar?n sadece Bankalara ait kredi kartlar? ile yap?lmas? nedeniyle, al?c?, ilgili faiz oranlar?n? ve temerr?t faizi ile ilgili bilgileri bankas?ndan ayr?ca teyit edece?ini, y?r?rl?kte bulunan mevzuat h?k?mleri gere?ince faiz ve temerr?t faizi ile ilgili h?k?mlerin Banka ve al?c? aras?ndaki kredi kart? s?zle?mesi kapsam?nda uygulanaca??n? kabul, beyan ve taahh?t eder.
 
Kredi kart?na ?ade Prosed?r?:
Al?c?n?n cayma hakk?n? kulland??? durumlarda ya da sipari?e konu olan ?r?n?n ?e?itli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararlar? ile T?keticiye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,al??veri? kredi kart? ile ve taksitli olarak yap?lm??sa, kredi kart?na iade prosed?r? a?a??da belirtilmi?tir:

M??terimiz ?r?n? ka? taksit ile ald?ysa Banka m??teriye geri ?demesini taksitle yapmaktad?r.Sitenizinadi.com bankaya ?r?n bedelinin tamam?n? tek seferde ?dedikten sonra ,Banka poslar?ndan yap?lan taksitli harcamalar?n M??terimizin kredi kart?na iadesi durumunda,konuya m?dahil taraflar?n ma?dur duruma d??memesi i?in talep edilen iade tutarlar?,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplar?na Banka taraf?ndan aktar?l?r.M??terinin sat?? iptaline kadar ?demi? oldu?u taksit tutarlar? ,e?er iade tarihi ile kart?n hesap kesim tarihleri ?ak??mazsa her ay karta 1 iade yans?yacak ve m??teri iade ?ncesinde ?demi? oldu?u taksitleri sat???n taksitleri bittikten sonra , iade ?ncesinde ?demi? oldu?u taksitleri say?s? kadar ay daha alacak ve mevcut bor?lar?ndan d??m?? olacakt?r.
 
Kart ile al?nm?? mal ve hizmetin iadesi durumunda Sitenizinadi.com,Banka ile yapm?? oldu?u s?zle?me gere?i M??teriye nakit para ile ?deme yapamaz.?ye i?yeri yani Sitenizinadi.com,bir iade i?lemi s?zkonusu oldu?unda ilgili yaz?l?m arac?l??? ile iadesini yapacak olup,?ye i?yeri yani Sitenizinadi.com ilgili tutar? Bankaya nakden veya mahsuben ?demekle y?k?ml? oldu?undan yukar?da anlatm?? oldu?umuz prosed?r gere?ince M??teriye nakit olarak ?deme yap?lamamaktad?r. Kredi kart?na iade , Sitenizinadi.com in Bankaya bedeli tek seferde ?demesinden sonra ,Banka taraf?ndan yukar?daki prosed?r gere?ince yap?lacakt?r.
 
Al?c?, bu prosed?r? okudu?unu ve kabul etti?ini kabul ve taahh?d eder.
 
3.4- Teslimat ?ekli ve Adresi :
Teslimat Adresi : a/T?rkiye-Ad?yaman-
Teslim Edilecek Ki?i:  
Fatura Adresi : a/T?rkiye-Ad?yaman-
 
Teslimat kargo ?irketi arac?l??? ile Al?c?n?n yukar?da belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim an?nda al?c?n?n adresinde bulunmamas? durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmi? olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, al?c?n?n ?r?n? ge? teslim almas?ndan kaynaklanan her t?rl? zarar ile ?r?n?n kargo ?irketinde beklemi? olmas? ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolay? da olu?an giderler de ALICI'ya aittir.
 
Kargo ?creti : 10,00 TL olup, kargo fiyat? sipari? toplam tutar?na eklenmekte ve m??teri taraf?ndan ?denmektedir. ?r?n bedeline dahil de?ildir.
 
MADDE 4 - GENEL H?K?MLER
4.1.ALICI, "Sitenizinadi.com" internet sitesinde "4077 Say?l? Kanun" ve "Kap?dan Sat??lara ?li?kin Uygulama Usul ve Esaslar? Hakk?nda Y?netmelik" h?k?mlerine g?re d?zenlenen " bilgilendirme formunu" ve yine s?zle?menin 3.maddesinde belirtilen, s?zle?meye konu ?r?n?n/?r?nlerin/hizmetlerin temel nitelikleri sat?? fiyat? ve ?deme ?ekli ile teslimata ili?kin t?m ?n bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu?unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini beyan eder.
 
4.2. S?zle?me konusu ?r?n, yasal 30 g?nl?k s?reyi a?mamak ko?ulu ile her bir ?r?n i?in ALICI'n?n yerle?im yerinin uzakl???na ba?l? olarak internet sitesinde ?n bilgiler i?inde a??klanan s?re i?inde ALICI veya g?sterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim edilir.
 
4.3.S?zle?me konusu ?r?n, ALICI'dan ba?ka bir ki?i/kurulu?a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki?i/kurulu?un teslimat? kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 
4.4.SATICI, s?zle?me konusu ?r?n?n sa?lam, eksiksiz, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullan?m k?lavuzlar? ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
4.5- S?zle?me konusu ?r?n?n teslimat? i?in i?bu s?zle?menin imzal? n?shas?n?n SATICI'ya ula?t?r?lm?? olmas? ve bedelinin ALICI'n?n tercih etti?i ?deme ?ekli ile ?denmi? olmas? ?artt?r. Herhangi bir nedenle ?r?n bedeli ?denmez veya banka kay?tlar?nda iptal edilir ise, SATICI ?r?n?n teslimi y?k?ml?l???nden kurtulmu? kabul edilir.
 
4.6- ?r?n?n tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kart?n?n ALICI'n?n kusurundan kaynaklanmayan bir ?ekilde yetkisiz ki?ilerce haks?z veya hukuka ayk?r? olarak kullan?lmas? nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu?un ?r?n bedelini SATICI'ya ?dememesi halinde, ALICI'n?n kendisine teslim edilmi? olmas? kayd?yla ?r?n?n 3 g?n i?inde SATICI'ya g?nderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
4.7- Garanti belgesi ile sat?lan ?r?nlerden olan veya olmayan ?r?nlerin ar?zal? veya bozuk olanlar, (ay?pl?) garanti ?artlar? i?inde gerekli onar?m?n yetkili servise yapt?r?lmas? i?in SATICI'ya g?nderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI taraf?ndan kar??lanacakt?r.
 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, s?zle?me konusu ?r?r?n?n kendisine veya g?sterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a tesliminden itibaren 7 g?n i?inde cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? i?in bu s?re i?inde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulmas? ve ?r?n?n 6. madde h?k?mleri ?er?evesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde, 3. ki?iye veya ALICI'ya teslim edilen ?r?n?n SATICI'ya g?nderildi?ine ili?kin kargo teslim tutana?? ?rne?i ile fatura asl?n?n iadesi zorunludur. Bu belgelerin ula?mas?n? takip eden 7 g?n i?inde ?r?n bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura asl? g?nderilmez ise KDV ve varsa sair yasal y?k?ml?l?kler iade edilemez. Cayma hakk? nedeni ile iade edilen ?r?n?n kargo bedeli SATICI taraf?ndan kar??lan?r.
 
T?keticinin hi?bir hukuki ve cezai sorumluluk ?stlenmeksizin ve hi?bir gerek?e g?stermeksizin mal? teslim ald??? veya s?zle?menin imzaland??? tarihten itibaren yedi g?n i?erisinde mal? veya hizmeti reddederek s?zle?meden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma bildiriminin sat?c? veya sa?lay?c?ya ula?mas? tarihinden itibaren mal? geri almay? taahh?t ederiz.
 
385 say?l? vergi usul kanunu genel tebli?i uyar?nca iade i?lemlerinin yap?labilmesi i?in taraf?n?za g?ndermi? oldu?umuz iade b?l?m? bulunan faturada ilgili b?l?mlerin eksiksiz olarak doldurulmas? ve imzaland?ktan sonra taraf?m?za ?r?n ile birlikte geri g?nderilmesi gerekmektedir.
 
Ancak, KKTC ve yurtd??? g?nderilerinde M??terilerimiz sipari?lerinde KDV ?demedi?i i?in, g?mr?kte alm?? oldu?u ?r?nlerin vergilerini ?demekle y?k?ml?d?r.G?mr?kten her ne ?ekilde olursa olsun teslim al?nmayan ?r?nler i?in M??terilerin cayma hakk? bulunmamaktad?r. ??nk? MESAFEL? S?ZLE?MELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA Y?NETMEL???N 8.maddesi uyar?nca T?ketici mal sat???na ili?kin mesafeli s?zle?melerde, teslim ald??? tarihten itibaren yedi g?n i?erisinde hi?bir hukuki ve cezai sorumluluk ?stlenmeksizin ve hi?bir gerek?e g?stermeksizin mal? reddederek s?zle?meden cayma hakk?na sahiptir.
 
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ?R?NLER
Niteli?i itibar?yla iade edilemeyecek ?r?nler, tek kullan?ml?k ?r?nler, son kullan?m tarihi ge?en ?r?nler i?in cayma hakk? kullan?lamaz. A?a??daki ?r?nlerde cayma hakk?n?n kullan?lmas?, ?r?n?n ambalaj?n?n a??lmam??, bozulmam?? ve ?r?n?n kullan?lmam?? olmas? ?art?na ba?l?d?r.
 
- Bitkisel Tablet ?r?nler 
- Niteli?i itibar?yla iade edilemeyecek ?r?nler ( ?r?n?n ar?zal? veya ay?pl? ??kmas? halleri d???nda, a??ld?ktan sonra sa?l?k a??s?ndan tehlike arzedebilen ?r?nler ?rn : kullan?m esnas?nda v?cut ile birebir temas gerektiren ?r?nler (), tek kullan?ml?k ?r?nler, h?zl? bozulan veya son kullan?m tarihi ge?en ?r?nler ve iadesi m?mk?n de?ildir.
 
MADDE 7- TEMERR?T H?K?MLER?
Taraflar?n i?bu s?zle?meden kaynaklar?ndan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Bor?lar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Bor?lunun Temerr?d? h?k?mleri uygulanacakt?r. Temerr?t durumlar?nda, herhangi bir taraf?n edimlerini s?resi i?inde hakl? bir sebebi olmaks?z?n yerine getirmemesi durumunda di?er taraf s?z konusu edimin yerine getirilmesi i?in edimini yerine getirmeyen tarafa 7 g?nl?k s?re verecektir. Bu s?re zarf?nda da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf m?temerrit olarak addolunacak ve alacakl? edimin ifas?n? talep etmek suretiyle mal?n teslimini, ve/veya s?zle?menin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakk?na sahiptir.
 
Mesafeli S?zle?meler Hakk?nda Y?netmeli?in 9.maddesinin son f?kras? gere?ince sat?c? "Sitenizinadi.com",sipari? konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkans?zla?t??? ileri s?rerek (tedarik?i Firmadan ?r?n?n hi?bir ?ekilde tedarik edilememesi durumu) ,s?zle?me konusu y?k?ml?l?klerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu s?zle?meden do?an ifa y?k?ml?l???n?n s?resi dolmadan t?keticiye bildirmeyi taahh?d eder.Bu durumda , Sitenizinadi.com s?zle?meyi derhal fesih etme hakk?na haiz olup,M??terinin sipari? verdi?i ?r?n?n bedelini ve varsa bor? alt?na sokan t?m belgeleri geri iade edece?ini taahh?d eder.
 
"Sitenizinadi.com" 'un i?bu y?k?ml?l???n? yerine getirmesini engelleyebilecek m?cbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ula??m?n kesilmesi,yang?n ,deprem,sel bask?n? gibi ola?an?st? olaylar nedeni ile s?zle?me konusu ?r?n? s?resi i?erisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Al?c?,"Sitenizinadi.com" un hi?bir sorumlulu?u olmad???n?,sipari?in iptal edilmesini veya teslimat s?resinin engelleyici durumunun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesi haklar?ndan birini kullanabilir. ALICIn?n sipari?i iptal etmesi halinde ?dedi?i tutar 10 g?n i?erisinde kendisine ?denir.(kredi kart? ile yap?lan taksitli al??veri?lerde ise kredi kart?na iade i?in yukar?daki prosed?r ALICI taraf?ndan kabul edilir)
 
MADDE 8 - YETK?L? MAHKEME
??bu s?zle?menin uygulanmas?nda, Sanayi ve Ticaret Bakanl???nca ilan edilen de?ere kadar T?ketici Hakem Heyetleri ile ALICI'n?n veya SATICI'n?n yerle?im yerindeki T?ketici Mahkemeleri yetkilidir.
Sipari?in ger?ekle?mesi durumunda ALICI i?bu s?zle?menin t?m ko?ullar?n? kabul etmi? say?l?r.