MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR 
?? bu s?zle?me ?.../?../201.. tarihinde ticari merkezi ?stasyon caddesi Fuar i? merkezi No:1/5 ?ehitkamil.GAZ?ANTEP, adresinde WEB YAPAR.   ile ??????????????. adresinde mukim ??????????????????...?. (M??TER? olarak an?lacakt?r) aras?nda imzalanm??t?r.


MADDE 2: S?ZLE?MEN?N KONUSU
??bu s?zle?me M??TER?nin  ihtiya? duydu?u internet yaz?l?mlar?n?n WEB YAPAR taraf?ndan haz?rlamas? hizmetini kapsamaktad?r.


MADDE 2: M??TER?N?N Y?K?ML?L?KLER?
2.1. M??TER?, web tabanl? yaz?l?mlar?n y?klenece?i sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin ?al??abilmesi i?in gerekli donan?m/yaz?l?m gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle y?k?ml?d?r. M??teri hosting hizmetini ve domain tescilini WEB YAPAR?dan talep ederse EK-2?de ge?erli olan 2016-2017 ?cret tablosu ge?erli olacak ve web tasar?m hizmet bedeline ilave edilecektir.

2.2. Web tasar?m?n d?zenlenmesi ve tasarlanmas? a?amas?nda gerekli olan resim ve yaz?l? d?k?manlar? kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortam?nda veya y?ksek kalitede WEB YAPAR?a iletmelidir. M??terinin gerekli d?k?manlar? zaman?nda vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolay? WEB YAPAR sorumlu tutulamaz.

2.3. M??TER? ,WEB YAPAR taraf?ndan ?retilen yaz?l?mlarda kullan?lan ?zel yaz?l?m tekniklerinin telif hakk?n?n WEB YAPAR?a ait oldu?unu, bu yaz?l?mlar?n hi?bir ?ekilde ?o?alt?l?p, da??t?lmayaca??n? kabul ve beyan eder.

2.4. M??TER?, kendisine ait t?m yedeklerin ve verilerin g?venli?inden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolay? bilgi kayb? ya?and???nda WEB YAPAR  mesul olmayacakt?r. M??TER? bu durumdan do?abilecek zararlardan dolay? WEB YAPAR dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.


MADDE 3: YAZILIM DEV?R KO?ULLARI
3.1. Sat?n Al?nan Yaz?l?m?n T?m Haklar? WEB YAPAR   Aittir.
3.2. Yaz?l?m Lisans?n Ba?ka Firmaya Devir Etme Ko?ullar? Anla?man?n Tutar?n %25 Al?n?r.
3.3. Devir ??lemi ??in Tutar ?dendikten 10 ?? G?n? Sonu da Teslim Yap?l?r.
3.4. Sadece Html5 K?sm?n? Almak ?ster ?ste ?cretsiz olarak M??teriye Verilir.


MADDE 4: WEB YAPAR ?IN Y?K?ML?L?KLER?

4.1. M??teri?nin tan?t?m ve reklam i?in ihtiya? duydu?u yaz?l?mlar? (web tasar?m) haz?rlamakla y?k?ml?d?r.

4.2. M??teri?ye sa?lanmakta olan hizmetlerle ilgili olu?abilecek yaz?l?msal hatalar? ve sorunlar? 1 hafta i?erisinde d?zeltmekle y?k?ml?d?r. Bu d?zeltmeler i?in ?cret talep edilmeyecektir.

4.3. M??teri i?in haz?rlanm?? tasar?mdaki mevcut b?l?mlerdeki basit de?i?iklikler (komple tasar?m ve kod/blok/div de?i?ikli?i gerektirmeyen d?zeltmeler) i?in, gerekli ?al??may? tamamlad?ktan sonra WEB YAPAR belirleyece?i en k?sa s?re i?inde gerekli d?zenleme ve ilaveleri sisteme entegre edece?ini beyan eder. Bu d?zeltmeler i?in ?cret talep edilmeyecektir.

4.4. M??teri taraf?ndan talep edilen ek tasar?m (tasar?m ve kod de?i?ikli?i gerektiren d?zeltmeler, sayfa eklemeler) i?in, gerekli ?al??may? tamamlad?ktan sonra belirleyece?i en k?sa s?re i?inde gerekli d?zenleme ve ilaveleri ek ?cret mukabilinde sisteme entegre edece?ini beyan eder.


MADDE 5: G?ZL?L?K VE G?VENL?K
Hem WEB YAPAR hem de M??TER? birbirlerinin gizlilik kurallar?na sayg? g?stermelidir. ???nc? ?ah?slarla payla??lmas? zorunlu olmayan ve zaten di?er ki?ilerin ula??m?na a??k olmayan t?m bilgiler gizli kabul edilip ba?ka ki?ilerle payla??lmamal?d?r.

5.1 WEB YAPAR, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritaban?, Y?netim Kontrol Paneli ?ifreleri ile site i?eri?ine ve veritaban?na kay?tl? m??teri bilgileri ve ?zel bilgileri 3. ki?i ve kurulu?larla payla?mayaca??n? ve kulland?rmayaca??n? beyan ve taahh?t eder.

 5.2. M??TER?, kendi ?al??anlar?n?n, herhangi bir kas?t, ihmal ya da kusurundan dolay? ?ifrelerin 3. ki?i veya kurulu?lar?n eline ge?mesi halinde do?abilecek zararlardan WEB YAPAR mesul de?ildir.


MADDE 6: TEBL?GATLAR
??bu s?zle?me ve uygulanmas? ile ilgili olarak yap?lacak her t?rl? tebligat i?in, taraflar, i?bu s?zle?mede yaz?l? adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemi?lerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki de?i?iklikleri, di?er tarafa, noter kanal? veya iadeli taahh?tl? mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yap?lacak tebligatlar?n ge?erli, usul?ne uygun ve kendilerine yap?lm?? say?laca??n? kabul, beyan ve taahh?t ederler.


MADDE 7: GARANT?
Web sitesinin, istenilen her t?rl? fonksiyonu yerine getirecek ?ekilde testleri tamamland?ktan sonra ?al???r durumda yay?mland??? tarihten itibaren ba?layacak ve toplam garanti s?resi 1 y?l olacakt?r. 


MADDE 8: ?CRETLEND?RME ve ?DEME

Web sitesinin haz?rlanmas? i?in belirli ?cret ?nceden kararla?t?r?lm?? olup gerekli terc?meler ve sat?n al?nmas? gereken g?rseller hari? ???????.? TL?s? olarak belirlenmi?tir.

M??teri bu ?cretin %50?sini pe?in, %50?sini i? bitiminde ?deyecektir. ?? bitiminde site haz?r halde yaz?l? veya mail yolu ile onayl? olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra en ge? bir hafta sonra ?deme yap?lmal?d?r..


MADDE 9: ???N TAMAMLANMASI & ?PTAL?
Web sitesinin haz?rlanmas? M??teri haricinde bir sebepten dolay? i? tamamlanmayacak ise WEB YAPAR  ald??? t?m ?cretleri iade etmek zorundad?r.

9.1 M??teri i?in yap?lm?? olan t?m tasar?msal (web sitesi, web sitesi tasla??, web sitesi onaylanm?? tasla??, sunumlar dahil) ?al??malar s?zle?me sonras?nda dijital olarak veya mail ile M??teri?ye iletildi?inde / sunuldu?unda WEB YAPAR  i?in %100??n? tamamlamam?? / teslim etmemi? olsa dahi pe?in olarak ald??? s?zle?me tutar?nda belirtilen %50?lik ?n ?deme k?sm?n? m??teri talep etmeyecektir.

En ?st d?zeyde arama motorlar? alt yap?s?na uygun olarak kurumun ziyaret?i say?s?n? maksimum d?zeye ??karmak.


MADDE 10: TEKN?K ?ARTNAME
Firma kurumsal kimli?e uygun tasar?m olu?turulacakt?r.
HTML5 alt yap?s?
M?kemmel derecede g?venli bir proje
W3C s?f?r hata sertifikas?
T?m taray?c?larda uyumluluk (IE8 ?zeri ve t?m g?ncel taray?c?lar, IPAD uyumlulu?u)
Kullan?c? dostu tasar?m
%100 arama motoru optimizasyonu
URL Rewrite (Perma Link)
Sayfa isimleri ilgili i?eri?in ismini ta??yacak
CSS 3, XHTML
T?m sayfa i?i ge?i?ler arama motorlar?n?n takip edebilece?i d?zende birbirine ba?lanacakt?r.
T?m link ba?lant?lar? arama motorlar? i?in a??klay?c? metinler i?erecektir.
Her i?erik sayfas?na ?zel sayfa ba?l??? (title) tan?mlanacakt?r.
Her i?erik sayfas?na ?zel a??klama (description) tan?mlanacakt?r. 


MADDE 11: PROJE YAPI ?EKL? ve S?REC?
WEB YAPAR  m??teriye sa?layaca?? internet adresi arac?l???yla m??terinin sitenin yap?m a?amas?n? ve yap?lan ?al??may? takip edebilmesini sa?layacakt?r.Projenin yap?m s?reci ana sayfa onaylanmas?n?n ard?ndan 10 i? g?n?d?r.


MADDE 12: YETK?L? MAHKEME VE ?CRA DA?RELER?
??bu s?zle?menin uygulanmas?ndan do?abilecek her t?rl? uyu?mazl?klar?n ??z?m?nde Gaziantep  Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir. 12 (ON B?R) maddeden ve 3 (D?RT) sayfadan olu?an i?bu s?zle?me ?../?./201? tarihinde 2 (?ki) n?sha olarak d?zenlenmi? olup, okunmu? ve imza alt?na al?nm??t?r. 


MOD?LLER ve PAKET ?ZELL?KLER?:
T?rk Ticaret Kanunu
T?rk Ticaret Kanunu?nda, ?irketler i?in Web Sitesi Yay?nlanmas? hakk?nda belirtilen maddelere tam uyumlu.


??erik Y?netimi
S?n?rs?z say?da sayfa olu?turulabilir.
?stenilen sayfalar?n alt?nda alt sayfalar olu?turulabilir.
Sayfalar?n meta bilgileri ve adresleri d?zenlenebilir.
?zelle?tirilebilir men? sistemi sayesinde istenildi?i gibi men? yap?s? olu?turabilir.
Dosya y?kleme imkan?.
Otomatik galeri olu?turabilir ve istenilen sayfa da tek tu?la kullan?labilir.
Otomatik slide sistemi olu?turabilir ve istenilen sayfa da tek tu?la kullan?labilir.


?r?n ve Kategori Y?netimi
S?n?rs?z kategori ve alt kategori eklenebilir.
S?n?rs?z ?r?n eklenebilir.
?r?nlere s?n?rs?z resim y?klenebilir.
?r?nlerin ve kategorilerin meta bilgileri ile adresleri istenildi?i gibi d?zenlenebilir.
?r?nler birden fazla kategoride kullan?labilir.


Form Y?netimi
?leti?im formlar? istenilen yap?da olu?turulabilir. (tasar?mda haz?rlan?r, entegrasyonu WEB YAPAR taraf?ndan yap?l?r)


SEO Deste?i (SEO Mod?l? Sat?n Al?nm??sa)
Sayfalar?n meta bilgileri ve adresleri d?zenlenebilir.
Kategorilerin meta bilgileri ve adresleri d?zenlenebilir.
?r?nlerin meta bilgileri ve adresleri d?zenlenebilir.
Otomatik site haritas? (sitemap) olu?turulur.

              M??TER?                                                                                 WEB YAPAR
            KA?E ?MZA                                                                          www.webyapar.com
                                                                                                           Yunus SEV?ANE